Tietosuojaseloste

Mistä lähteistä ja mihin tarkoitukseen E.  Jussila Oy kerää asiakkaiden tai kolmansien tahojen henkilötietoja?

Keräämme henkilötietoja vain tiedot antavalta henkilöltä itseltään. Henkilön itse antamia nimitietoja (etunimi+sukunimi) välittyy yhtiöllemme myös Matkahuollolta ja matkatoimistoilta ostettujen linja-automatkojen varauslistoina

Henkilötietoja kerätään

 • matkalipun tilaamisen yhteydessä
 • asiakaspalautteen vastaanottamisen yhteydessä
 • löytötavaratiedustelun vastaanottamisen yhteydessä
 • tilausajosta tehdyn tarjouspyynnön vastaanottamisen yhteydessä
 • työhakemuksen vastaanottamisen yhteydessä
 • muusta aiheesta tehdyn yhteydenoton yhteydessä


Mitä henkilötietoja E. Jussila Oy kerää?

Keräämme henkilötietoja vain edellä mainitussa tilanteissa ja vain käsiteltävän asian kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Asiakaspalautteeseen vastaamisen yhteydessä tarpeellinen laajuus voi tarkoittaa esimerkiksi vain asiakkaan nimen ja puhelinnumeron keräämistä.

Kerättävät henkilötiedot asiaryhmittäin:

Matkalipun tilaaminen Oy Matkahuolto Ab:n nettikaupasta:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite (ei pakollinen)

Asiakaspalautteen ja löytötavaratiedustelun lähettäminen:

 • tapahtumapaikka, -päivä ja -kellonaika
 • linja-automatkan linja ja suunta
 • palautteen antaminen on mahdollista nimettömänä, ts. ei pakollista antaa mitään henkilötietoja
 • palautteeseen vastaamista varten asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tilausajotarjouksen lähettäminen:

 • ajankohta, matkakohde ja ryhmän henkilömäärä
 • tarjouspyyntöön vastaamista varten lähettäjän nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tilatun tilausajon laskuttamisessa tarvittavat tiedot

Työhakemuksen lähettäminen:

 • hakija itse päättää, missä laajuudessa kertoo häneltä tiedustelluista asioista
 • ajokorttiluokka ja ajokortin myöntämispäivä
 • koulutus, kielitaito ja työkokemus
 • hakemukseen vastaamista varten hakijan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite


Mihin perustuu henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus?

Henkilötietoja kerätään ja säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa luetelluilla perusteilla:

 • rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelylle
 • linja-automatkan myyntitapahtumassa syntyvän sopimuksen toteuttaminen
 • yhtiön asiakaspalvelun ja liikennetarjonnan kaikenlainen parantaminen ja kehittäminen (tietosuoja-asetuksessa mainittu ns. oikeutetun edun perusteella)


Miten kauan E. Jussila Oy säilyttää henkilötietoja?

Henkilötietoja säilytetään:

 • yhtiön omilla palvelimilla Suomessa
 • mitään tietoja ei säilytetä EU/ETA-alueen ulkopuolella

Henkilötietojen säilytysaika vaihtelee käsiteltävästä asiasta riippuen:

 • suostumukseen perustuva tietojen säilyttäminen lopetetaan, kun rekisteröity peruuttaa suostumuksensa
 • kirjanpitoon mahdollisesti tallentuvat henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuuden vuoden ajan tilikauden päättymisestä.

Miten saan lisätietoja minusta kerätyistä henkilötiedoista?

Teidän kannattaa ensisijaisesti ottaa yhteys yhtiöömme. Yhtiömme yhteystiedot löydätte täältä.

Tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut voitte myös toimittaa osoitteeseen:

E. Jussila Oy
Sihtuunantie 92, 95590 Tornio

Puhelinnumero
+358 40 5957989

Sähköposti
toimisto@jussilanbussilla.fi